POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES

Szanowni Państwo,
Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą
FIT PERFECT PATRYK KNAP, Łuków [21-400], Łazy 292A,
NIP: 8252181407, REGON: 368952592 (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca
gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.fit-perfect.pl (dalej: Serwis).
Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO)
Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą
wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym można
się skontaktować pod adresem e-mail kontakt@serwer2141263.home.pl .

2. Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

Podczas składania zamówienia nowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących
danych:
1) Imię i nazwisko;
2) Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy;
3) Adres dostawy;
4) Adres e-mail;
5) Nr telefonu;
6) Dane potrzebne do dostawy diety;
7) Dane do faktury (opcjonalne).

3. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie
będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z Usługodawcą, przez co nie moglibyśmy
świadczyć Państwu usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych,
niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo
korzystać z Serwisu.

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, w szczególności do założenia i utrzymania konta
w Serwisie, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia
zamówienia przez naszego kierowcę (dalej: Kierowca) oraz możliwości świadczenia usług drogą
elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Kierowcę do
zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.

5. Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu usunięcia konta
w Serwisie, a także po usunięciu konta w Serwisie jednie w celach:
1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych;
2) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą.
Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę,
przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia
sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

6. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w Serwisie oraz
podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają
usługi płatnicze, naszym pracownikom i współpracownikom, w tym Kierowcom, dostawcy Serwisu,
firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy
obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego
płatności internetowe tj. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz
podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w
wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, reprezentowaną przez:
Bartłomieja Gast – Prokurenta będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Blue Media) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
Blue Media pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych
przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku, Użytkownicy posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres: kontakt@serwer2141263.home.pl
Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie
w ramach udostępnionych opcji.
Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

9. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną takich jak
wysyłanie poczty e-mail, wysyłanie powiadomień, hosting danych.
10. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

11. Polityka cookies

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na
ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są
zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies
umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:
a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
b. informowanie o preferencjach Użytkownika;
c. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące
rodzaje plików Cookies:
a. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
e. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika;
f. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
g. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Mechanizm Cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają
użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać
przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wykorzystanie plików cookies nie umożliwia
pobrania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji
z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej
wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia
korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Większość przeglądarek
internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących
plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Serwis do prawidłowego działania wymaga najnowszej wersji jednej z poniższych przeglądarek:
• Chrome
• Firefox
• Edge
• Opera
• Safari

12. Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom
bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa
urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w
szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania
z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady
korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym ze względów
bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z takich stron zapoznać się z dokumentem
dotyczącym Polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na
stronie z nową datą, a osobom, które posiadają konto w Serwisie zostanie przesłana informacja mailowa
o zmianie dokumentu.

 

Zespół Fit Perfect