Regulamin

Regulamin

×

Regulamin sklepu fit-perfect.pl

§1 Definicje

         1.         Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fit-perfect.pl

         2.         Dostawca – Fit Perfect Patryk Knap jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Łukowie 21-400 ul. Warszawska 20 , NIP 8252181407 , REGON 368952592

         3.         Produkt – zestaw posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) o łącznej kaloryczności od 1200 kcal do 4000 kcal, dostarczany jednorazowo, codziennie lub co drugi dzień (zgodnie z zamówieniem) dostawy realizujemy osobiście.

         4.         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.

         5.         Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

         6.         Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

         7.         Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Dostawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu.

         8.         Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Dostawcy.

         9.         Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Dostawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.

         10.      Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.

         11.      Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

         12.      Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2 Postanowienia ogólne

         1.         Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

         2.         Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

         3.         Klient korzystający z oferty Dostawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

         4.         Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi oraz marketingowych. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Dostawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.

         5.         Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki w tym także podatek od towarów i usług (8% VAT).

 

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

         1.         Dostawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

         a          prowadzenie Konta klienta w Serwisie,

         b          umożliwienie składania zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia.

         2.         Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

         3.         Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.

         4.         Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.

         5.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Dostawcę:

         a          urządzenie z dostępem do sieci Internet,

         b          przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,

         c          dostęp do poczty elektronicznej.

         6.         Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§4 Rejestracja w Serwisie

         1.         Konto klienta w Serwisie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.

         2.         Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Dostawcy Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Dostawcą, ustala hasło które umożliwia dostęp do Konta klienta.

         3.         Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Dostawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

         4.         Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.

         5.         Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.

         6.         Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

         7.         Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Serwisie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Serwisie.

 

§5 Zakup Produktu

         1          Dostawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z zamówieniem.

         2          Dostawca udostępnia następujące rodzaje Produktu: 

 

 

     STANDARD – 1500 kcal/2000 kcal/2500 kcal/

                      SLIM – 1200 kcal/1700 kcal/2200 kcal/

                      SPORT – 2000 kcal/3000 kcal/4000 kcal

                      WEGE – 1200 kcal/1600 kcal/2000 kcal/

                      DETOKS SOKOWY – 1300 kcal

                      

3. Menu powyższych Produktów jest zamieszczone w serwisie internetowym z dwudniowym wyprzedzeniem, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych surowców.

         4.         Dostawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w §12 ust. 2.

         5.         Dostawca umożliwia składanie zamówień:

                  a          telefonicznie pod numerem +48570498498 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątki i soboty od godz. 10.00 do 15.00

                  b          drogą elektroniczną na adres kontakt@fit-perfect przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,

                  c          za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, iż z metody tej mogą korzystać jedynie Klienci posiadający aktywne Konto klienta.

         6.         W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Dostawcę, określając rodzaj produktu, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy). Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.

         7.         Po otrzymaniu zamówienia Dostawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

         8.         Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

         9.         Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Dostawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

         10.       Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego Produktu jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym.

         11.       Promocje nie łączą się.

 

§6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

         1          Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do czwartku do godziny 09:00 zostaną zrealizowane od drugiego dnia roboczego, następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 09:00 oraz soboty, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Złożone zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 09:00, w soboty do godziny 11:00 (przelew wykonany poprzez DotPay, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@fit-perfect.pl potwierdzenia płatności).

         2          Godzina 09:00 oraz 11:00 stosownie do okoliczności w w/w punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

         3          Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 09:00, w przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 09:00, usługodawca dostarczy zestaw na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 09:00).

         4          W przypadku soboty i niedzieli produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość zamówienia produktu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.

         5          Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dostawca może planować dostawy w innym terminie, niż standardowo, tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.

         6          Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 18:00 - 23:30.

         7          Powołując się na Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, diety dostarczamy w torbach oznaczonych adresem Zamawiającego.

         8          Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

                  a          złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

                  b          bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

                  c          braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

                  d          rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

         9          Dostawa Produktu jest dokonywana przez firmę Fit Perfect Patryk Knap na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

         10        Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem w godzinach wieczornych ale nie później niż do godziny 24:00.

         11        Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Dostawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.

         12 W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

         13        Dostawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

         14        Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 09.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

         15        Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

         16        Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 15 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Dostawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

         17        W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 09.00 dnia poprzedzającego kolejną dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

         18        W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Dostawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

         19        W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie  przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez usługodawcę.

         20        W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego zgodnego z aktualną ofertą Usługodawcy, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanego częściowo abonamentu na Produkty w cenach pojedynczych dni.

         21        W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 09:00 dnia poprzedzającego dostawę.

§7 Metody płatności

         1          Dostawca umożliwia następujące metody płatności:

                  a          przelew tradycyjny na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony przez PKO BP numerze: 05 1020 1260 0000 0402 0178 3455

                  b          przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu DotPay.

         2          Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

         3          Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Dostawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Potwierdzenie powinno zawierać: dane Klienta, numer Zamówienia.

         4          Dostawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.

 

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

         1          W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku usługi, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

         2          Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Dostawcy.

         3          Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§9 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

         1          W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@fit-perfect.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

         2          Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

         3          Reklamacja może zostać zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

         4          W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

         5          Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach roboczych w każdy piątek.

§11 Odpowiedzialność

         1          Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację dostaw przez Dostawcę.

         2          Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

         3          Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.

         4          W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje naruszeń, o których mowa w ust. 3, Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.

         5          Dostawca poinformuje Klienta o planowanym podjęciu działań, o których mowa w ust. 3 – 4 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wskazując na podstawy zablokowania bądź usunięcia Konta klienta.

         6          Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z Okresem abonamentowym.

       7        Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

 

§12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

1 Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

         a           jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

         b          jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;

         c          może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

         d          złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 Postanowienia końcowe

         1          Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Dostawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

         2          Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

         3          W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

         4          Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

         5          Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

         6          Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

         7          Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2019 r.Polityka prywatności

1.    POLITYKA – INFORMACJE OGÓLNE

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Fit Perfect Patryk Knap. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe warunki, zasady, informacje.

Celem niniejszej Polityki jest:

·         zagwarantowanie, że zrozumiałe będzie dla użytkownika https://fit-perfect.pl, jakie dane osobowe są pobierane za Twoją zgodą oraz powody, dla których są gromadzone i wykorzystywane oraz komu są udostępniane;

·         wyjaśnienie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane, w taki sposób aby z satysfakcją korzystano z cateringu dietetycznego,

·         wyjaśnienie praw do gromadzonych danych osobowych oraz sposobu, w jaki są chronione i chronione jest prywatność użytkowników.

Wyrażamy nadzieję, że nasze zobowiązania dotyczące prywatności zostaną zrozumiane.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne na naszej stronie www. Jeśli nie zgadzasz się z treścią i założeniami Polityki – samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

2.    PRAWA I PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa służące ochronie i zabezpieczeniu ich danych osobowych. W związku z tym każdy użytkownik posiada następujące prawa:

·         prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;

·         prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

·         prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

·         prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;

·         prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

3.    W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE

Dane osobowe są gromadzone w następujący sposób:

1.    W momencie składania zamówienia na catering dietetyczny — kiedy składane jest zamówienie na catering dietetyczny gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na i niezbędne do realizacji zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego,

2.    Kiedy zamówienia są realizowane –  jaka dieta jest zamawiana, gdzie ma miejsce realizacja usługi oraz jakie preferencje żywieniowe ma użytkownik

3.    W momencie kontaktu z Fit Perfect w czasie kontaktu mailowego – w zależności od jego treści zapisywane są informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, wyłączeniach czy preferencjach oraz jeśli są podawane – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

 

4.    DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ GROMADZONE

Poniżej wyszczególniono kategorie danych osobowych, które są gromadzone i wykorzystywane:

Dane Osobowe: Imię i nazwisko

Przetwarzane w celu: weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, abonamencie, dostawach.

Dane Osobowe: Adres e-mail

Przetwarzane w celu: Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, marketing

Dane Osobowe: Numer telefonu

Przetwarzane w celu: Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w związku z dostawą  produktu.

Dane Osobowe: Adres dostawy

Przetwarzane w celu: Dostawa produktu

5.    PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji i obsługi zamówienia. Są to firmy pomagające nam świadczyć usługi, w szczególności dostarczające oprogramowanie, kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe w ściśle konkretnym, indywidualnym celu, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Dane Osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej bądź innym podmiotom, które będą mieć podstawę prawną do żądania udostępnienia im danych osobowych.

6.    ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne, aby realizować dostawy cateringu dietetycznego, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności https://fit-perfect.pl oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na wniosek użytkownika jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, tak aby nie służyły do identyfikacji.

7.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników. Wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby dane osobowe chronić. Należy jednak pamiętać, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. W Fit Perfect Patryk Knap wdrożono m.in. Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcje zarządzenia systemem informatycznym, prowadzoną są stałe i cykliczne szkolenia pracowników i kontrahentów, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

8.    ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Polityki użytkownicy zostaną powiadomieni, w szczególności w sposób mailowy. Dlatego też konieczne jest uważne monitorowanie i czytanie takiego rodzaju korespondencji.

9.    DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jej treści prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

mail: patrykknap@outlook.com

 

Fit Perfect Patryk Knap jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki