Regulamin konkursu "majówka"

Regulamin konkursu "majówka"

1.    Organizatorem Konkursu "majówka" (zwanym dalej “Konkursem”), jest Fit Perfect z siedzibą przy ul. Warszawska 20, 21-400 Łuków (zwany dalej „Organizatorem”).
2.    Fundatorem nagrody jest Organizator.
3.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4.    Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do odebrania przez Uczestnika wygranej nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5.    Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6.    Konkurs jest prowadzony na stronie Fit Perfect Catering Dietetyczny (zwanej dalej “Fanpage”).
7.    Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
8.    Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
9.    Uczestnik oświadcza, że:    
       a.    jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
       b.    zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
       c.    wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
       d.    zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
       e.    wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
       f.    jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
10.    W Konkursie przewidziano 2 nagrody – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w pkt. 18.
11.    Nagrodą w konkursie jest 1x 5-dniowa dieta Slim o dowolnie wybranej kaloryczności z z oferty Fit Perfect oraz 1x 3- dniowa dieta sokowa z oferty Fit Perfect.
12.    Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na Fanpage.
13.    Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
14.    Konkurs trwa od dnia 29 kwietnia 2021 roku do dnia 6 maja 2021 roku do godziny 23:59.
15.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
        a.    poinformowanie znajomego o konkursie oraz organizowanej promocji np. poprzez oznaczenie go w komentarzu pod postem konkursowym
        b.    polubienie profilu Fit Perfect Catering Dietetyczny na Facebooku
16.    Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
17.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w pkt.15 regulaminu.
18.    O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w pkt. 15 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
19.    Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wybierze 1 zwycięzcę.
20.    Zwycięzca Konkursu powinien zgłosić się za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Fanpage w ciągu 3 dni od momentu zakończenia konkursu.
21.    Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście z ogłoszeniem wyników.
22.    Przyznane w Konkursie nagrody zostaną dostarczone zwycięzcy wybranym przez niego terminie, nie późniejszym niż 30 dni od momentu zakończenia konkursu.
23.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
24.    Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
25.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
        a.    zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulamin.

Miejsce i data sporządzenia regulaminu: Łuków, 28.04.2021 r.